Norwegian Antibodies AS
© Copyright 2019 NABAS

Purified chicken Ovalbumin

Norwegian Antibodies’ chicken Ovalbumin is purified Ovalbumin extracted from chicken egg white